ประวัติ ซิตี้แบงก์

ซิตี้แบงก์ เข้ามาเปิดบริการในประเทศไทยเมื่อนานมาแล้วเมื่อต้นปี พ.ศ. 2510 ให้บริการทางด้านการเงินแก่บริษัทและบุคลทั่วไปและในปี เมื่อพ.ศ. 2522 ได้เปิดให้บริการสินเชื่อแห่งชาติครั้งแรกและเมื่อปีพศ.2527 ธนาคาร ซิตี้แบงก์ ได้เปิดเป็นธนาคาร และเมื่อวันที่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ซิตี้แบงก์ ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยและได้ดำเนินกิจการเคียงคู่กับคนไทยจนถึงปัจจุบันนี้ ให้บริการทางด้านการเงินกับบุคคลทั่วไปและการลงทุนขนาดใหญ่ ซิตี้แบงก์